Проект

Untitled-1

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Електроизграждане“ ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 за подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. „Електроизграждане“ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-5441-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000,00 лева, от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от ОПИК 2014-2020. Начало на проекта: 21.03.2021 г., край на проекта: не по късно от 21.06.2022 г.

След приключване на договора бенефициентът ще предостави информация за изпълнението на проекта, съгласно дадените в Процедура BG16RFOP002-2.089 указания.