Декларация на ръководството на “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД за политиката по качество, околната среда, здравето и безопасността при работа.

  От името на Ръководството, официално обявявам решението в „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД да се разработи, внедри, поддържа и непрекъснато да се развива Интегрирана система за управление на качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

  Ръководството на „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД е определило своята политика по качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа и декларира своите лични ангажименти по нейното прилагане и поддържане.

  Политиката по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа е неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата със следните цели:

 • предоставяне на съответстващи продукти и услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни, при управление на здравето и безопасността при работа и предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда;
 • поддържане и подобряване на имиджа на „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД като перфектен изпълнител на строителни услуги, предаване и следпродажбено обслужване на обектите в срок и без рекламации;
 • подобряване на вътрешния обмен на информация в организацията чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти;
 • внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на организацията и стимулиране на творческата му активност;
 • създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • следене на актуалността на националното и международното законодателство и извършване на оценка за отражението му върху извършваната от организацията дейност;
 • последователно и постоянно повишаване на екобезопасността при експлоатация на мощностите и осъществяването на дейността:изграждане, ремонт и поддържане на електрически уредби и мрежи, електроенергийни подземни и надземни съоръжения до 20 киловолта.
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа по изискванията на ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001;
 • предотвратяване на замърсяването на околната среда, чрез ефикасно управление на образуваните отпадъци и използваните материали и технологии;
 • поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации;
 • оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;
 • управление на здравето и безопасността на работното място: предотвратяване на потенциални инциденти, влошено здравословно състояние, болести и др.;
 • поддържане в безопасност и без рискове за здравето всички машини и съоръжения, средства за достъп до мястото на работа и аварийни изходи;
 • осигуряване на информация, инструкции и обучение на служителите за качествено и безопасно изпълнение на възложената дейност.

  Политиката по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по системата за управление на длъжностните лица на всички равнища в организацията. Политиката е достъпна до обществеността.

  С това мое изявление изразявам убедеността на Ръководството за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество от целия персонал на „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД при реализиране на Политиката и Целите на организацията.

  

Бисер ПРОДАНОВ,

  

Управител