електроизграждане еоод

проект

Фирма “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД е създадена през октомври 2002 г., като приемник на ЕТ “Груди Проданов – Бисер Проданов”, която е на пазара на електро услугите от 1993 г.

Предметът на дейност на “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД е проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения ниско и средно напрежение. Фирмата има множество обекти на територията на Бургаска област, в т.ч. в гр.Бургас, гр.Созопол, гр.Приморско, с.Лозенец, гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Синеморец, с.Резово и др. Фирмата е записана в Централен професионален регистър на строителите към Камарата на Строителите в България.

“ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД разполага с квалифициран състав електромонтьори, съгласно изискванията на ПУЕУ, НТЕЕЦМ и ППСТН и подходяща малка механизация и товаропътнически транспортни средства.

Основни Инвенститори са “EVN Електроразпределение България” АД гр. Пловдив, Община Царево, Община Приморско и Община Малко Търново.

Главните насоки на развитие на “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използваните там нови технологии и материали. За тази цел персоналът на фирмата непрекъснато проучва и внедрява най-новите технологии и материали, използвани в тази област.

Ръководния екип разбира, че използването на качествени материали, помага за удовлетворението на своите инвеститори и за по-дългия живот на изградените от тях съоръжения и мрежи. Поради тази основна причина е организирана система за периодична оценка на всеки доставчик.

Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа непрекъснато да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на инвеститорите и да се увеличава обемът на извършените СМР, като се предлагат качествени услуги и се насърчава всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигане на тази цел.

За фирмата това означава:

  • да определя нуждите и очакванията на своите инвеститори и клиенти и да ги удовлетворява коректно и професионално;
  • да определя цели по качеството и да информира целия персонал за значението на тяхното изпълнение;
  • да отговаря на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобрява нейната ефективност;
  • да развива уменията на персонала и да повишава неговото сътрудничество чрез ефективно обучение по най-новите технологии и материали;
  • да се съобразява с действащото законодателство в областта на строителството и техническата безопасност.

Декларация на ръководството на “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД за политиката по качество, околната среда, здравето и безопасността при работа.